Om Kistefos Træsliberi

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. I dag eier selskapet ca. 175.000 dekar skog. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1983-1993. Konsernet eies av til sammen 45 aksjonærer med Kistefos Skog v/ Christen Sveaas som majoritetseier med 87,1 % av aksjene.

Med basis i betydelige finansinntekter i siste halvdel av 1990-årene, har selskapet utviklet sin næringsvirksomhet og bl.a. kjøpt og etablert lokale virksomheter. Selskapet har kontor på Dokka i Nordre Land kommune. Konsernet Kistefos Træsliberi har pr i dag følgende virksomhetsområder:

• Skog og utmarksdrift
• Viltkjøtt og andre herligheter
• Møbelproduksjon
• Finansforvaltning

Skog og utmarksdrift

Kistefos Træsliberis ca. 175 000 dekar skog ligger i seks kommuner i Randsfjordregionen, mesteparten i Nordre Land kommune. Den tradisjonelle skogbruksvirksomheten har fortsatt stor betydning for selskapet og det ble avvirket 21 332 m3 tømmer for salg i 2018. Parallelt har inntektene fra utmark steget, særlig gjelder dette utleie av hytter, setre og skogshusvær. God tilrettelegging for jakt, fiske og øvrig friluftsliv gir nye inntektsmuligheter.

Drift og administrasjon av våre skoger blir utført av vårt datterselskap Kistefos Skogtjenester AS, som også drifter skog for andre skogeiere, til sammen ca. 200.000 dekar. Sluttavvirkning og tynning utføres av innleide entreprenører, og all ungskogpleie, samt planting utføres av ansatte i Kistefos Skogtjenester. Kistefos Skogtjenester er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering AS iht. ISO 14001. All skogsdrift er utført i henhold til Levende Skog standardene.

Konsernet Kistefos Træsliberi

KISTEFOS SKOGTJENESTER AS
Kistefos Skogtjenester AS på Dokka er et 50,38 % eiet datterselskap, som driver skogforvaltning og salg av tjenester innen jord- og skogbruk, samt skjøtsel av offentlige verneområder. Les mer om Kistefos Skogtjenester her.

KISTEFOS VILTKJØTT AS
Kistefos Viltkjøtt AS er et heleid datterselskap hvis hovedaktiviteter er mottak, foredling og salg av kjøtt fra elg, rein og hjort. Virksomheten har slakterier på og på Dokka i Nordre Land kommune. Les mer om Kistefos Viltkjøtt her.

KISTEFOS MØBLER AS
Kistefos Møbler AS er et 70% eiet datterselskap lokalisert på Dokka. Selskapet har gjennom flere år utviklet seg til å bli markedsleder i fjellhyttemarkedet. Produktutvikling, kvalitet og dyktige medarbeidere har bidratt til at selskapet har skaffet seg denne posisjonen. Les mer om Kistefos Møbler AS her.

KISTEFOS-MUSEET
Det gamle og nedlagte tresliperiet på Kistefoss ved Jevnaker har gjennomgått en omfattende restaurering de senere årene, med midler fra Kistefos Træsliberi. Eiendommen leies ut til Stiftelsen Kistefos-Museet, som har blitt et anerkjent industri- og kunstmuseum. Les mer om Kistefos-Museet her.

FINANSFORVALTNING
Kistefos Investment AS er ansvarlig for å forvalte finansinvesteringene i konsernet og er lokalisert i Oslo. Les mer om Kistefos Investment AS her.

© Copyright - Kistefos Tresliperi - Utviklet av Land Design